Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Versie september 2015

Officier Organisatieadvies, Coaching & Training gevestigd te Rosmalen, geregistreerd bij de

KvK ’s-Hertogenbosch 64010961

Artikel 1. Definities

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

3. Onder Opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten.

4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte Opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

5. Onder Offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane Offertes, op door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de Opdrachtgever als ook op alle mondeling verstrekte Opdrachten aan Opdrachtnemer.

2. Bij verschil tussen een bepaling in een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaat de bepaling in de overeenkomst voor.

3. In het geval Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, dan gelden uitdrukkelijk uitsluitend deze algemene dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, met uitsluiting van die van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden of specifieke bepalingen daarin opgenomen.

4. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien er wijzigingen in de algemene voorwaarden worden aangebracht, dient Opdrachtgever daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk in kennis te worden gesteld.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

1. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Opdrachtnemer is eerst gebonden, nadat zij de Opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. Offertes hebben een geldigheidsduur van één maand.

3. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij overeenkomst anders bepaald.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

1. De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen voor uitvoering en oplevering zijn niet vaststaand.

2. Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed, is Opdrachtnemer bevoegd om – na overleg met de Opdrachtgever – in de samenstelling van het adviseursteam, dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet, die wijzigingen aan te brengen, die Opdrachtnemer voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren.

4. Opdrachten aan Opdrachtnemer leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

Artikel 5. Advisering

Adviezen worden door Opdrachtnemer direct of indirect uitgebracht aan Opdrachtgever. Deze beslist zelfstandig over het opvolgen daarvan. Opdrachtnemer kan belast worden met de realisering van de uitgebrachte adviezen. Deze realisering wordt, evenals het leveren van daarmee verband houdende andersoortige bijdragen, geacht namens Opdrachtgever te geschieden.

Artikel 6. Honorarium

1. De door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden worden gehonoreerd conform hetgeen in de overeenkomst is opgenomen. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2. Het honorarium en overige kosten worden in beginsel wekelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het honorarium per maand, na volbrenging van de opdracht of indien Opdrachtnemer zulks noodzakelijk acht op enig ander tijdstip aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor trainingen (het honorarium, de trainingsmaterialen alsmede locatievoorzieningen) dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag te zijn voldaan. Een training kan kosteloos één maand voorafgaand aan de eerste trainingsdag worden geannuleerd. Indien de training tussen de vier en twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag wordt geannuleerd, dient vijftig procent te worden voldaan. Indien de training binnen 14 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag wordt geannuleerd, dan dient de training volledig te worden voldaan. Persoonlijke coaching dient direct te worden voldaan. Indien een afspraak binnen achtenveertig uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, dan wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

3. De Werkzaamheden, die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd voor de Opdrachtgever buiten de kantoren van Opdrachtnemer worden geacht aan te vangen bij het vertrek ten kantore van Opdrachtnemer en te eindigen bij terugkomst ten kantore van Opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen. Voor alle Werkzaamheden wordt een administratie bijgehouden van de bestede tijd, waarbij de Werkzaamheden worden berekend in volle eenheden van 15 minuten of veelvouden daarvan.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om als tegemoetkoming in de kosten van de voorbereiding van de uit te voeren overeenkomst een aanvangshonorarium te verlangen. De overeenkomst wordt pas aangevangen, nadat bijschrijving van dit honorarium op één der bankrekeningen van Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. Dit aanvangshonorarium wordt bij het einde van de overeenkomst met de laatste vervallen declaraties verrekend.

6. De honorariagrondslagen worden zo nodig telkens per 1 januari respectievelijk 1 juli herzien, onder meer op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. Tariefswijzigingen worden de Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

7. Indien wordt gewerkt met een strippenkaart, dan heeft de Opdrachtgever het recht periodiek een overzichtop te vragen van de reeds verrichte tijdsbestedingen.

Artikel 7. Betaling

1. De betalingstermijn na factuurdatum is acht dagen, zonder korting, verrekening of opschorting. Met uitzondering van trainingen. Deze dienen uiterlijk veertien dagen te worden voldaan voorafgaand aan de eerste trainingsdag. Persoonlijke coaching dient direct te worden voldaan.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer geleden en te lijden schade.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden op te schorten tot bijschrijving van de betaling op haar rekening heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de dientengevolge opgetreden vertragingen en de daaruit voorkomende mogelijke schade van Opdrachtgever.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever de handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning.

5. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verband houdende met invordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent van het opeisbare bedrag met een minimum van vijfhonderd euro.

6. Opdrachtnemer heeft het recht vooraf betalingsgaranties van Opdrachtgever te verlangen. Opdrachtnemer heeft het recht de aanvang van de Werkzaamheden op te schorten totdat de garantie is gesteld.

7. In alle gevallen garandeert Opdrachtgever uitdrukkelijk de betaling van de door derden verrichte Werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aanspraken van derden.

Artikel 8. Reclameren

1. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde diensten of verrichte Werkzaamheden, moeten door Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van de klacht telefonisch en schriftelijk worden gemeld, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klachten na te trekken.

2. Een reclame ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of diensten schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Werkzaamheden of diensten niet op.

3. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte Werkzaamheden die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het – niet aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte- doel van Opdrachtgever.

4. Klachten met betrekking tot coaching vallen onder het Klachtenprotocol van Stichting Nederlandse Orde voor BeroepsTrainers (NOBTRA).

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat, om de overeenkomst behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten Werkzaamheden of feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren, dan dienen beide partijen met elkaar in overleg te treden en wordt de overeenkomst met instemming van partijen gewijzigd op genoemde punten.

2. Komen partijen niet tot overeenstemming dan stelt opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de gevolgen van de daardoor ontstane knelpunten en draagt voor de gevolgen daarvan geen verantwoording.

3. Wijzigingen dan wel aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventuele door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

2. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden blijvend niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat een van partijen recht op schadevergoeding krijgt.

3. Onder omstandigheden als in de voorgaande leden bedoeld wordt verstaan omstandigheden , buiten schuld en risicosfeer van Opdrachtnemer opgekomen na het sluiten van de overeenkomst, waaronder in elk geval –doch niet uitsluitend- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, softwarestoring, storingen in de leveringen van nutsvoorzieningen, bedrijfsstoring, omstandigheden in de persoonlijke sfeer en het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leveranciers om wat voor reden ook niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging

1. Beide partijen zijn te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij. Partijen zijn daarbij niet gehouden een opzegtermijn in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever altijd gehouden de tot de datum van beëindiging gemaakte kosten en verschuldigde honoraria aan Opdrachtnemer te voldoen, ongeacht de reden voor beëindiging of wie tot beëindiging is overgegaan.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Opdrachtgever, of door Opdrachtnemer vanwege een reden die redelijkerwijs voor rekening van Opdrachtgever dient te komen, waaronder –maar niet beperkt tot- zijn faillissement of het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht schadevergoeding te vorderen. De schade van Opdrachtnemer kan onder meer bestaan uit de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de Opdracht.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

1. De conclusies en bevindingen van Opdrachtnemer zijn afgestemd op het individuele geval.
In verband daarmede: 
– zal Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en informatie met betrekking tot de Opdrachtgever geheimhouden; 
– zal Opdrachtnemer derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan de Opdrachtgever; 
– zal Opdrachtgever de rapporten en nota’s van Opdrachtnemer niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage of ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst of nadien anders is overeengekomen;
– behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de (auteurs)wet toekomen, zowel voor wat betreft rapportages e.d. als voor door Opdrachtnemer gehanteerde c.q. ontwikkelde/opgestelde producten, waaronder mede begrepen trainingen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, verslagleggings- en budgetteringsmodellen, HR-instrumentaria en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woords; in dat kader is het Opdrachtgever onder meer uitdrukkelijk verboden deze al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel aan derden ter beschikking te stellen;

– zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden.

2. Opdrachtnemer kan van het boven bepaalde afwijken in die gevallen, waarbij het verstrekken van de in de genoemde documenten opgeslagen informatie noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen zich te allen tijde onthouden van het doen van verklaringen in woord of geschrift en van het verrichten van handelingen, welke de goede naam en stand van partijen op enigerlei wijze kunnen schaden. De verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer, die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich ook uit tot diegenen van wier diensten Opdrachtnemer eventueel gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij te dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

4. Opdrachtnemer kan van het boven bepaalde afwijken in die gevallen, waarbij op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijke uitspraak Opdrachtnemer wordt verplicht tot het verstrekken van de bedoelde gegevens c.q. informatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen. Ofschoon de overeenkomst door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen, terwijl zij evenmin enige verdergaande aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en gevolgen van haar advisering dan tot ten hoogste het bedrag van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. Dit bedraagt maximaal het honorarium, dat in een periode van twee weken direct voorafgaand aan het tijdstip van ingebrekestelling aan de in die periode door Opdrachtnemer verrichte diensten kan worden toegerekend. Daarnaast zal deze aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen van Opdrachtnemer in geen geval verder strekken dan het bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.

2. Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten leiden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of onbehoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar medewerkers en de door of namens haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden, welke met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

3. Opdrachtgever kan slechts rechten ontlenen aan originele, van handtekeningen voorziene stukken. Concepten en overige stukken dienen slechts een informatief doel.

4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtgever in ieder geval na zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Overneming van personeel

1. Opdrachtgever biedt een persoon, die in dienst is van Opdrachtnemer of van een met haar gelieerde onderneming dan wel anderszins werkzaam is voor Opdrachtnemer of voor een met haar gelieerde onderneming en bij de uitvoering van de overeenkomst bij de Opdrachtgever betrokken is of is geweest, niet aan bij hem in dienst te treden dan wel anderszins (direct dan wel indirect) werkzaamheden voor hem te verrichten. Dit verbod geldt tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Als het initiatief hiertoe rechtstreeks van die persoon uitgaat, treedt Opdrachtgever niet met hem in onderhandeling dan na schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel zal hij aan Opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete verbeuren van € 15.000,– voor iedere overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,– per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om naast de boete de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Geschillen

Op alle door de Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de te sluiten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.